Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Aktivitetshuset Hyldegården


Vi behandler persononoplysniger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik.

Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.


Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra Aktivitetshuset Hyldegårdens legitime interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.


Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Aktivitetshuset Hyldegården er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte Aktivitetshuset Hyldegårdens data-kontaktperson, som er:


Kontaktperson: Aktivitetsrådet v/ Karin Nielsen


Adresse: Hyldegårdsvej 42


CVR: 33206313


Telefonnr.: 57627799


Mail: hyldegaarden4100@gmail.com


Hjemmeside: http://center-hyldegaarden.dk


Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Oplysninger om brugere af Hyldegårdens aktiviteter:

Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, mailadresse

2. Oplysninger om frivillige:

Almindelige personoplysninger: Fx kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer, fødselsdato og mailadresser

Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til Aktivitetshuset Hyldegården


Her indsamler vi oplysninger fra:


Vi får oplysningerne fra dig.


Hyldegårdens formål med behandling af dine personoplysninger


Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund hjemmel


Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

At vi har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger

At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger

At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger


Formålene med at behandle oplysninger om Aktivitetshuset Hyldegårdens frivillige er:

At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i Aktivitetshuset Hyldegården

At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling

At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)

At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende

At administrere din relation til Aktivitetshuset Hyldegården


Formålene med at behandle oplysninger om Hyldegårdens brugere er:

At kunne informere om aktiviteter i huset

At kunne kontakte dig hvis du er tilmeldt en aktivitet

At kunne opkræve deltagerbetaling fra di


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af Aktivitetshuset Hyldegårdens berettigede og legitime interesser som er:

At håndtere dine rettigheder (fx på årsmødet) i henhold til Hyldegårdens vedtægter

At du kan opfylde dine forpligtelser som bruger og frivillig på Hyldegården, herunder betale for aktiviteter mv

At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter

At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i Aktivitetshuset Hyldegården

At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.


Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for Aktivitetshuset Hyldegården – fx til brug for markedsføring - uden dit samtykke.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger


Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som frivillig eller som bruger:

Brugere:

Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at du er stoppet som bruger af vores aktiviteter

Frivillige: Vi sletter oplysninger om dig, et halvt år efter at dit frivillige arbejde ophører.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.


Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)

Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.


Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.


Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre Aktivitetshuset Hyldegårdens privatlivspolitik.

Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.